Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Administratorem bazy danych jest:  https://sklep.cameleon-gonsior.pl.

„CAMELEON GONSIOR MATEUSZ” z siedzibą ul. Mielęckiego 64 , 43-155  Bieruń, woj. śląskie, NIP: 6262990395, REGON: 365917980, Dane kontaktowe:

tel. 533-898-655, 535-013-330
e-mail: otostick.cameleon@intmail.pl

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYC

1. Administrator i dane kontaktowe administratora.

Administratorem danych osobowych jest CAMELEON GONSIOR MATEUSZ, adres do korespondencji: ul. Mielęckiego 64 , 43-155  Bieruń.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: otostick.cameleon@intmail.pl, telefonicznie pod numerem: 533-898-655, 535-013-330,  lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail otostick.cameleon@intmail.pl lub pisemnie na adres ul. Mielęckiego 64 , 43-155  Bieruń.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

CAMELEON GONSIOR MATEUSZ może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

1) przedstawienia oferty marketingowej produktu własnego – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”.

2) zawarcia i wykonania umowy kupna produktów sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej: https://sklep.cameleon-gonsior.pl, – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy (np. na potrzeby zrealizowania przesyłki) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO,

3) wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CAMELEON GONSIOR MATEUSZ, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

4) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z ofertą produktu firmy CAMELEON GONSIOR MATEUSZ  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

1) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne  – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

2) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne

4.Okres przechowywania danych.

1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa

5.Przekazywanie danych.

1) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług pocztowych, kurierskich współpracującym z CAMELEON GONSIOR MATEUSZ, w ramach wykonywania przez nich czynności polegających na dostarczeniu zakupionego przedmiotu.

2) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

6.Pani/Pana prawa.

1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy kupna-sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych , korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).